Obchodní podmínky (OP)

  

I. Základní ustanovení


Tyto OP vymezují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o., Průmyslový park Gena 5498, 934 01 Levice, IČO 365 369 89, IČ DPH: SK2020157062. OR OS Nitra, Odd. Sro, Vl. č .: 12001 / N jako prodávající (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující (dále jen "kupující").


Kupujícím pro tento objednací systém prodávajícího je jen podnikatel registrován v systému prodávajícího.


Podnikatelem se rozumí:

- osoba zapsaná v obchodním rejstříku

- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů

- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Podnikatelem se také pro účely OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud uvede Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), potom bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve OP pro podnikatele.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito OP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními
zák. č 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi OP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, podmínkami objednávané služby a / nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Prodávající má právo na změnu a doplňování OP. O změnách v OP informuje své zákazníky formou zveřejnění změn na webové stránce s uvedením data, od kterého tyto změny vstoupí v platnost. Vstupem nových OP pozbývají platnosti původní OP.

 

II. Kupní smlouva


1. Uzavření kupní smlouvy

     Před samotným uzavřením kupní smlouvy přes Globo B2B portál, musí byt kupující zaregistrován v tomto B2B portálu. Registraci provádí výlučně prodávající a následně poskytne přihlašovací údaje kupujícímu.

     Kupní smlouva se uzavírá na základě elektronické objednávky kupujícího vytvořené v Globo B2B portálu prodávajícího. Všechny údaje musí být pravdivé a úplné. Veškeré objednávky jsou závazné.

     Uzavřením kupní smlouvy, objednávky Kupující souhlasí s OP a prohlašuje, že si je řádně přečetl a seznámil se s nimi.

     Kupující může stornovat objednávku do 24 hodin od jejího odeslání bez udání důvodu. Stornovat objednávku může zasláním zprávy na e-mail objednavky@globo-lighting.sk.


Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Za případné chyby při přenesení dat prodávající nenese zodpovědnost. 


2.
Dodání předmětu koupě

 

    Způsob dodání předmětu kupní smlouvy bude dohodnutý mezi prodávajícím a kupujícím před registrací kupujícího v systému prodávajícího.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

 

    Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny.

Pokud má prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

 

    Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Dodání zboží je provedeno předáním zboží Kupujícímu v místě dodání.
Místem dodání je adresa, kterou poskytl kupující prodávajícímu při evidenci kupujícího v systému prodávajícího.III. CenyVšechny ceny jsou smluvní. V Globo B2B portálu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou bez DPH.

Akční ceny platí do vyprodání zásob zboží nebo po dobu časově určenou.

Ceníková cena znamená cenu zboží, za kterou předmětné zboží Prodávající nabízí na daném trhu.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání.

Kupující není přímo či nepřímo omezen v určování cen zboží pro jeho další prodej a má možnost stanovit libovolnou koncovou cenu.

 


IV. Odstoupení od smlouvyKupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud je hodnota zakoupeného zboží vyšší než 10 tisic Kč.
V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany, bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
V. Platební podmínkyProdávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby podle vlastního uvážení. Prodávající si před registrací kupujícího dohodne s kupujícím individuální platební podmínky.

Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

 

 

VI. Záruční podmínkyNa všechny naše výrobky platí záruka 24 měsíců. Záručním listem je faktura nebo potvrzený dodací list. Záruka začíná běžet v momentě převzetí zboží kupujícím.

Prodávající odpovídá za poškození a vady zboží, které jsou způsobeny vadou materiálu, funkčností nebo chybami při výrobě.

Vyloučeny ze záruky jsou vady, které byly způsobeny přílišným namáháním, nedbalým nebo neodbornou manipulací, použitím nevhodných provozních materiálů nebo nesprávnou a neodbornou montáží.

Neručíme za škody vyvolané jednáním třetích stran, atmosférickými výboji, přepětím, chemickými a fyzikálními vlivy a vlivy povětrnostních podmínek a přírody. Části podléhající přirozenému opotřebení jsou ze záruky vyloučeny.

Záruka okamžitě zanikne, pokud se na předmětu dodání bez našeho souhlasu provedou úpravy nebo opravy.

   Při oprávněné neprodleně uplatněné reklamaci prosíme odeslat reklamované zboží na adresu GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o., Průmyslový park Gena 5498, 934 01 LEVICE.

Je třeba nám poskytnout nutný čas tak na prozkoumání závad jakož i na jejich odstranění, na dodatečnou opravu nebo realizaci náhradní dodávky, resp. vrácení kupní ceny.

   Reklamace musí být vybaveny bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 


VII. Copyright

 

Všechny materiály a texty publikované na internetových stránkách b2b.globo-lighting.sk jsou chráněny autorským právem firmy GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o ..

Všechny části internetových stránek firmy GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. (Obrázky, zobrazení produktů nebo další dokumenty produktů, popis nákupu, manuály a rozdělení kategorií, produktů, souvisejících produktů a parametrů, články, texty) nemohou být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zveřejněny veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

 

 

VIII. Závěrečné ustanovení

 

Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a dalšími souvisejícími předpisy.

 

Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti 1.1.2019