Warunki Handlowe ( WH)

I.Postanowienia ogólne

Te WH określają relacje między stronami, z jednej strony, GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o., Priemyselny Park Géňa 5498, 934 01 Levice, Regon 365 369 89, NIP: SK2020157062. Zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym w Nitrze pod numerem Sro, Vl. č.: 12001/ jako sprzedawca (zwany dalej "sprzedawcą"), a z drugiej strony kupującym  (zwany dalej "nabywcą").

Nabywcą w oferowanym systemie zamawiania  może być  tylko przedsiębiorca zarejestrowany w systemie sprzedażowym sprzedawcy.

 

Przez przedsiębiorców rozumie się:
osoba zarejestrowana w rejestrze handlowym,
osoba, która prowadzi działalność na podstawie licencji handlowej,
osoba, która prowadzi działalność na podstawie innej niż licencja handlowa na mocy specjalnych przepisów,

osoba, która wykonuje produkcję rolną i jest zarejestrowana w specjalnym rozporządzeniu

 

W  WH   przedsiębiorcy to również ci, którzy działają zgodnie z poprzednim zdaniem w swojej działalności gospodarczej. Jeżeli Kupujący poda w swoim zamówieniu swój numer identyfikacyjny, wówczas przyjmuje do wiadomości, że zasady zawarte w  WH  mają zastosowanie do niego / niej.

Stosunki prawne sprzedającego z kupującym, który jest przedsiębiorcą, które nie są  wyraźnie uregulowane w niniejszych WH  lub umowie między sprzedającym a kupującym, regulują odpowiednie przepisy ustawy. Nr 513/1991 Sb., Kodeks handlowy, wraz z późniejszymi zmianami, a także powiązane przepisy. W przypadku rozbieżności pomiędzy WH  a umową indywidualną, tekst umowy ma pierwszeństwo.

Przesyłając zamówienie, Kupujący potwierdza i zgadza się z tymi WH oraz sposobem zamawiania a przesłane w tej formie zamówienia uznaje za potwierdzone  i skuteczne.

Sprzedawca ma prawo do zmiany WH.  O zmianach w WH sprzedający poinformuje nabywców , publikując zmiany na stronie internetowej, wskazując datę od której zmiany te będą obowiązywać. Po wdrożeniu zmian w  WH  poprzednie zapisy WH zostaną unieważnione.

 

II. Umowa kupna

 

 

  1.        Zawarcie umowy kupna

 

 Przed faktycznym zawarciem umowy kupna za pośrednictwem usługi B2B Globo, kupujący musi zostać  zarejestrowany na platformie B2B. Rejestracja jest przeprowadzana wyłącznie przez sprzedawcę, który zapewni kupującemu dane do logowania.

Umowa kupna jest zawierana na podstawie elektronicznego zamówienia złożonego przez kupującego na platformie B2B Sprzedawcy. Wszystkie dane muszą być prawdziwe , poprawne i kompletne. Wszystkie złożone zamówienia są wiążące.

Zawierając umowę kupna, kupujący zgadza się z WH i oświadcza, że właściwie je rozumie  i zapoznał z nimi w całości.

Kupujący może anulować zamówienie w ciągu 24 godzin od wysłania go bez podania przyczyny. Aby anulować zamówienie kupujący zobowiązany jest  wysłać  wiadomość e mail na adres: biuro@globo-lighting.sk

 

Propozycją zawarcia umowy kupna jest zamówienie towarów wysłane od kupującego przedsiębiorcy, a sama umowa kupna zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez kupującego przedsiębiorcę  potwierdzenia złożonego zamówienia wysłanego przez sprzedającego. W przypadku błędów w przekazywaniu danych sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

  1.        Dostawa przedmiotu zakupu

 

Sposób dostarczenia przedmiotu umowy kupna zostanie uzgodniony pomiędzy sprzedającym i kupującym, zanim kupujący zostanie zarejestrowany w systemie sprzedawcy.

Umową zakupu, sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia zakupionego przedmiotu na kupującego i umożliwienia mu tym samym  nabycie  wskazanych w zamówieniu  towarów  , kupujący zaś zobowiązuje się do ich przejęcia i zapłaty sprzedawcy ceny zakupu.

Sprzedający zastrzega sobie własność  zakupionych towarów , a zatem kupujący staje się właścicielem zakupionych towarów  dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zakupu.

Sprzedający wysyłając towary będące przedmiotem umowy zakupu czyni to za pośrednictwem firmy transportowej / kurierskiej,  przekazując je tym samym kupującemu.  Kupujący otrzymuje prawo do kierowania ewentualnych roszczeń względem firmy transportowe / kurierskiej.  

Sprzedawca przekaże  kupującemu przedmioty zakupu w zgodnej ilości, wolne od wad i w pełni sprawne..
Dostawa towaru następuje poprzez przekazanie towaru Kupującemu w miejscu dostawy.
Miejscem dostawy jest adres podany przez kupującego sprzedawcy na podstawie danych kupującego w systemie sprzedawcy.

 

III. Ceny

Wszystkie ceny są zgodne z umową. Wszystkie ceny są aktualne i obowiązujące. Wskazane ceny nie zawierają podatku VAT. Ceny promocyjne obowiązują przez określony w promocji czas lub do wyczerpania stoku.

Cena Cennikowa oznacza cenę towaru, którą sprzedawca oferuje za wskazany towar na danym rynku.
Kupujący otrzyma towar po cenie obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.
Kupujący nie jest bezpośrednio lub pośrednio ograniczony w ustalaniu cen towarów przeznaczonych do odsprzedaży i ma możliwość ustalenia ceny końcowej.

 

 

IV. Odstapienie od umowy

Kupujący przedsiębiorca nie ma prawa  odstąpienia od umowy kupna, jeżeli wartość zakupionego towaru przekracza 500 EUR.

Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, może otrzymać inną propozycję odstąpienia od umowy kupna, w zależności od statusu zwróconego towaru, gwarancji i aktualnej  ceny zwracanego towaru. Stan towarów jest oceniany przez sprzedającego. W przypadku nieakceptowania warunków przez obie strony, towary zostaną zwrócone na koszt sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia kupującego wszelkimi poniesionymi dodatkowymi kosztami z tego tytułu.

 

 

V.  Warunki płatności

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania Kupującemu tylko wybranych form płatności według własnego uznania. Sprzedający uzgodni z kupującym indywidualne warunki płatności przed rejestracją kupującego.
Warunki płatności nie mogą zostać zmienione wstecz po przesłaniu zamówienia.

 

 

VI. Warunki gwarancji

24-miesięczna gwarancja obowiązuje na wszystkie oferowane przez nas towary.  Karta gwarancyjna to  faktura lub inny potwierdzony dowód zakupu. Okres gwarancji zaczyna biec, gdy towary zostaną przejęte przez kupującego.

Sprzedawca odpowiada za uszkodzenia i wady towarów, które wynikają z wad materiału,  funkcjonalności lub błędów produkcyjnych.

Z gwarancji wyłączone są wady spowodowane nadmiernym obciążeniem, zaniedbaniem lub niewłaściwą obsługą, użyciem nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych lub spowodowane  niewłaściwą  instalacją .

Sprzedawca nie ponosi  odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami osób trzecich, wyładowaniami atmosferycznymi, czynnikami chemicznymi i fizycznymi oraz wpływem warunków pogodowych i natury. Części podlegające naturalnemu zużyciu są wyłączone z gwarancji.

Gwarancja wygasa natychmiast, jeśli dokonane zostaną jakiekolwiek zmiany lub naprawy przedmiotu dostawy bez naszej zgody.

W przypadku zgłoszenia reklamacji, prosimy o przesłanie towaru do GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o., Priemyselny Park Gena 5498, 934 01 LEVICE.
Sprzedawca potrzebuje niezbędnego czasu na rozpatrzenie reklamacji, weryfikacji wad, naprawy gwarancyjnej. Jeżeli naprawa nie będzie możliwa sprzedawca dokona zwrotu ceny zakupu reklamowanego towaru.

Reklamacje należy składać bez zbędnej zwłoki, w uzasadnionych przypadkach nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia.

 

VII. Prawo autorskie

Wszystkie materiały i teksty publikowane na stronie b2b.globo-lighting.sk są chronione prawem autorskim GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o ..Cała zawartość  platformy B2B GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. (zdjęcia, aranżacje  produktów lub inne dane artykułów , opisy techniczne,  instrukcje montażu , zestawienia kategorii produktów, powiązanych produktów i  inne parametry  artykułów, całość publikowanych tekstów) nie mogą być kopiowane w formie elektronicznej lub mechanicznej i publikowane publicznie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

 

VIII. Przepisy koncowe

Relacje między Kupującym a Sprzedawcą, które nie są uregulowane w niniejszych WH, podlegają odpowiednim przepisom Kodeksu Handlowego i innym powiązanym regulacjom.

WH  wejdą w życie i będą obowiązywać od 1.1.2019