Obchodné podmienky (OP)

I.Základné ustanovenia

Tieto OP vymedzujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kedy na jednej strane je spoločnosť GLOBO EASTERN EUROPE,s.r.o., Priemyselný park Géňa 5498, 934 01  Levice, IČO 365 369 89, IČ DPH: SK2020157062. OR OS Nitra, Odd. Sro, Vl. č.: 12001/N ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „kupujúci“).


Kupujúcim pre tento objednávací systém predávajúceho je len podnikateľ registrovaný v  systéme predávajúceho

 
Podnikateľom sa rozumie:

osoba zapísaná v obchodnom registri,

osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely OP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo OP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito OP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi OP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Predávajúci  má právo na zmenu a dopĺňanie OP. O zmenách v OP informuje svojich zákazníkov formou zverejnenia zmien na webovej stránke s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobudnú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových OP strácajú platnosť pôvodné OP.

 

II. Kúpna zmluva


1. Uzavretie kúpnej zmluvy 

    Pred samotným uzatvorením kúpnej zmluvy cez Globo B2B portál, musí byt kupujúci zaregistrovaný v tomto B2B portáli. Registráciu vykonáva výlučne predávajúci a následne poskytne prihlasovacie údaje kupujúcemu.

    Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho vytvorenej v Globo B2B portáli predávajúceho. Všetky údaje musia byť pravdivé a úplné. Všetky objednávky sú záväzné.

Uzatvorením kúpnej zmluvy, objednávky Kupujúci súhlasí s OP a vyhlasuje, že si ich riadne prečítal a oboznámil sa s nimi.

Kupujúci môže stornovať objednávku do 24 hodín od jej odoslania bez udania dôvodu. Stornovať objednávku môže zaslaním správy na e-mail  maria.stefkova@globo-lighting.sk


Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.
  

2. Dodanie predmetu kúpy

 

  Spôsob dodania predmetu kúpnej zmluvy bude dohodnutý medzi predávajúcim a kupujúcim pred registráciou kupujúceho v systéme predávajúceho.

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
  Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení.

Dodanie tovaru je vykonané odovzdaním tovaru Kupujúcemu v mieste dodania.

Miestom dodanie je adresa, ktorú poskytol kupujúci predávajúcemu pri evidencii kupujúceho v systéme predávajúceho.

 

III. Ceny


Všetky ceny sú zmluvné. V
Globo B2B portáli sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú bez DPH.

Akciové ceny platia do vypredania zásob tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Cenníková cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar Predávajúci ponúka na danom trhu.

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania.

Kupujúci nie je priamo alebo nepriamo obmedzený v určovaní cien tovaru pre jeho ďalší predaj a má možnosť stanoviť ľubovoľnú koncovú cenu.

 

IV. Odstúpenie od zmluvy


Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 500 EUR  

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.V.  Platobné podmienky

Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia. Predávajúci si pred registráciou kupujúceho dohodne s kupujúcim individuálne platobné podmienky.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 

VI. Záručné podmienky


Na všetky naše tovary platí záruka 24 mesiacov. Záručným listom je faktúra, alebo potvrdený dodací list.  Záruka začína plynúť v momente prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Predávajúci zodpovedá za poškodenia a vady tovaru, ktoré sú spôsobené vadou materiálu, funkčnosťou, alebo chybami pri výrobe.

Vylúčené zo záruky sú vady, ktoré boli spôsobené prílišným namáhaním, nedbanlivou alebo neodbornou manipuláciou, použitím nevhodných prevádzkových materiálov, alebo nesprávnou a neodbornou montážou.

Neručíme za škody vyvolané konaním tretích strán, atmosférickými výbojmi, prepätím, chemickými a fyzikálnymi vplyvmi a vplyvmi poveternostných podmienok a prírody . Časti podliehajúce prirodzenému opotrebeniu sú zo záruky vylúčené.

Záruka okamžite zanikne, pokiaľ sa na predmete dodania bez nášho súhlasu vykonajú úpravy alebo opravy.

   Pri oprávnenej neodkladne uplatnenej reklamácii prosíme odoslať reklamovaný tovar na adresu GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o., Priemyselný park Géňa 5498, 934 01 LEVICE.

Je potrebné nám poskytnúť nutný čas tak na preskúmanie závad ako aj na ich odstránenie, na dodatočnú opravu alebo realizáciu náhradnej dodávky, resp. vrátenie kúpnej ceny.

   Reklamácie musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

VII. Copyright

 

Všetky materiály a texty publikované na internetových stránkach b2b.globo-lighting.sk sú chránené autorským právom firmy GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o..

Všetky časti internetových stránok firmy GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. ( obrázky , zobrazenia produktov alebo ďalšie dokumenty produktov, popis nákupu, manuály a rozdelenie kategórií, produktov, súvisiacich produktov a parametrov, články, texty) nemôžu byť skopírované elektronickou alebo mechanickou cestou a zverejnené verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

Vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi predpismi.

 

Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.1.2019