Zákaznícka linka:                                                             

Mária Štefková                                                                     

Telefón:          00421 36 2300 225
Email:            
maria.stefkova@globo-lighting.sk

Prevádzkovateľ stránky:

GLOBO EASTERN EUROPE, s. r. o.

Priemyselný park Géňa 5498

934 01  Levice, Slovensko

IČO: 36 536 989

IČ DPH: SK2020157062

OR OS Nitra, Odd. Sro, Vl. č.: 12001/N

Výpis z OR k nahliadnutiu

Banka:VÚB
SWIFT:SUBASKBX
IBAN:   SK98 0200 0000 0014 0336 9157